Top

Atıksuyunuzda bulunan organik ve inorganik kirleticiler, yağ, renk yapıcı maddeler, ağır metaller gibi kirleticiler, çok farklı boyut ve yapılarda olabilmektedir. Böyle bir durumda, atıksuyunuz içerisindeki tüm kirleticilerin aynı hızda ve aynı oranda çökelmesini bekleyemezsiniz, üstelik bazı kirleticileriniz çökelmeye müsait de olmayabilir. Bu şartlarda; atıksuyunuzdaki katı partiküllerin çökelmesini sağlamak veya çökelmesini hızlandırmak için koagülant denen kimyasallara başvurulur. Bu işleme ise koagülasyon denilmektedir.

Atıksuda giderilmek istenen kirleticiler, yüzeylerinde elektriksel yük barındırıyor olup, bu yük pozitif veya negatif olabilmektedir. Birbirleri ile aynı elektriksel yüke sahip olan bu kirleticiler, mıknatısların aynı kutuplarının birbirine yaklaştırılması gibi, su içerisinde birbirlerini ittikleri için, topaklaşıp çökemezler. Koagülantlar tam da bu durumu aşmak için kullanılır. Anyonik ve katyonik olarak iki ana gruba ayrılan koagulantlar, atıksuyunuzdaki kirletici ile zıt yük barındıracak şekilde seçilir. Negatif yük barındıran atıksu kirleticileri için katyonik koagulantlar, pozitif yük barındıran atıksu kirleticileri için anyonik koagulantlar tercih edilir. Hem anyonik hem de katyonik koagulantlar, kendi içlerinde de moleküler ağırlıklarına göre çeşitlenmektedir. Farklı moleküler ağırlıktaki koagulantlar, farklı kirleticilerin gideriminde tercih edilir.

Atıksu arıtma tesisinizde hangi koagülantın tercih edilmesi ve ne kadar tüketilmesi gerektiği, jar testi denen deneyler ile belirlenir. Jar testi uygulamadan, atıksu arıtma kimyasalı kullanımı doğru olmayıp; ya düşük arıtma verimine, yada size gereksiz yüksek maliyetlere sebep olabilmektedir.

Uçarkim Limited; işletmenize uygun koagülantın türünü, uygulama koşullarını ve uygun kullanım miktarlarını belirlemek için, gerek kendi laboratuvarlarında gerekse tesisinizde jar test uygulamalarını ücretsiz yapmaktadır. Böylece tesisiniz için en doğru ürünleri, en doğru şartlarda ve en uygun kullanım miktarlarında tüketebilir, atıksu arıtma tesisinizden en yüksek verimi alabilirsiniz.

Kimyasal flokulasyon ve çöktürme işlemi, birçok endüstrinin atıksu arıtma uygulamalarında tek başına veya başka metotlarla birleştirilmek suretiyle kullanım alanı bulmaktadır. Hem flokülasyon hem de koagülasyon uygulamaları, çöktürme işlemine yardımcı olması açısından kullanılır.

Sudaki flok (topak) oluşumu, çökelmeye yetecek kadar büyük değil veya çökelme istenen hızda değil ise; çökelme verimini artırmak için flokulant denen kimyasalların kullanımı tercih edilir.

Flokulantlar, atıksu içerisindeki flokları ağ gibi sararak, küçük flokların biraraya gelmesini, böylece daha ağır hale gelen yapının hızlıca çökelmesini sağlayan kimyasallar olup, genellikle yüksek moleküler ağırlıklı polimerlerden imal edilirler. Flokülant kullanımı aynı zamanda, su içeriği daha az olan arıtma çamuru elde etmenize yardımcı olarak, bertaraf maliyetlerinizi düşürür.

Uçarkim Limited; işletmenize uygun flokülantın türünü, uygulama koşullarını ve uygun kullanım miktarlarını belirlemek için, gerek kendi laboratuvarlarında gerekse tesisinizde jar test uygulamalarını ücretsiz yapmaktadır. Böylece tesisiniz için en doğru ürünleri, en doğru şartlarda ve en uygun kullanım miktarlarında tüketebilir, atıksu arıtma tesisinizden en yüksek verimi alabilirsiniz.

Polielektrolitler, suda çözünebilen, büyük moleküler yapıya sahip sentetik organik maddelerdir.

Atıksuda giderilmek istenen kirleticiler, yüzeylerinde elektriksel yük barındırıyor olup, bu yük pozitif veya negatif olabilmektedir. Birbirleri ile aynı elektriksel yüke sahip olan bu kirleticiler, mıknatısların aynı kutuplarının birbirine yaklaştırılması gibi, su içerisinde birbirlerini ittikleri için, topaklaşıp çökemezler. Polielektrolitler tam da bu durumu aşmak için kullanılır. Anyonik ve katyonik olarak iki ana gruba ayrılan polielektrolitler, atıksuyunuzdaki kirletici ile zıt yük barındıracak şekilde seçilir. Negatif yük barındıran atıksu kirleticileri için katyonik polielektrolitler, pozitif yük barındıran atıksu kirleticileri için anyonik polielektrolitler tercih edilir. Yük barındırmayan kirleticilerde kullanılmak üzere, yine yük barındırmayan polielektrolitler de (non-iyonik) mevcuttur. Polielektrolitler ayrıca, kendi içlerinde de moleküler ağırlıklarına göre çeşitlenmektedir. Farklı moleküler ağırlıktaki polielektrolitler, farklı kirleticilerin gideriminde tercih edilir.

Atıksu arıtma tesisinizde hangi polielektrolitin tercih edilmesi ve ne kadar tüketilmesi gerektiği, jar testi denen deneyler ile belirlenir. Jar testi uygulamadan, atıksu arıtma kimyasalı kullanımı doğru olmayıp; ya düşük arıtma verimine, yada size gereksiz yüksek maliyetlere sebep olabilmektedir.

Uçarkim Limited; işletmenize uygun polielektrolitin türünü, uygulama koşullarını ve uygun kullanım miktarlarını belirlemek için, gerek kendi laboratuvarlarında gerekse tesisinizde jar test uygulamalarını ücretsiz yapmaktadır. Böylece tesisiniz için en doğru ürünleri, en doğru şartlarda ve en uygun kullanım miktarlarında tüketebilir, atıksu arıtma tesisinizden en yüksek verimi alabilirsiniz.

Atıksularda yağ gideriminde, emülsiyon kırıcılar olarak sınıflandırılan kimyasallardan faydalanılmaktadır. Emülsiyon; yağ ve su gibi, iki ayrı fazın bir arada bulunduğu ortamlara verilen isimdir. Suyun yağ ile kirlenmesi veya yağın sui le kirlenmesi gibi iki emülsiyon türü, endüstride karşımıza çıkmaktadır.

Emülsiyon kırıcı denen kimyasallar; kimyasal zincirlerinin bir ucunda hidrofilik (suyu seven), diğer ucunda ise hidrofobik (suyu sevmeyen), elektriksel yüklü uçlar bulundurur. Böylece bu kimyasallar, yağ ve suyun bir arada bulunduğu bir ortama eklendiğinde, yağların bir araya toplanarak yüzmesine veya çökmesine sebebiyet verirler.

Emülsiyon kırıcılar organik veya inorganik yapıda olabilirler. Hangi türün sizin uygulamanıza uygun olduğunu, hangi koşullar altında ve hangi miktarlarda tüketilmesi gerektiğini öğrenmek için mutlaka kendi atıksuyunuz ile jar testi denen testler yapılmalıdır. Jar testi yapılmadan bir kimyasalın atıksu arıtma tesisinde kullanımı doğru değildir, düşük arıtma verimine veya yüksek arıtma maliyetlerine sebebiyet verir.

Uçarkim Limited; işletmenize uygun emülsiyon kırıcının türünü, uygulama koşullarını ve uygun kullanım miktarlarını belirlemek için, gerek kendi laboratuvarlarında gerekse tesisinizde jar test uygulamalarını ücretsiz yapmaktadır. Böylece tesisiniz için en doğru ürünleri, en doğru şartlarda ve en uygun kullanım miktarlarında tüketebilir, atıksu arıtma tesisinizden en yüksek verimi alabilirsiniz.

Atıksular ile birlikte doğal ortamlara karışan ağır metal miktarı, doğal su kaynakları için ciddi bir toksik tehlike oluşturduğu için, atıksu arıtma tesislerinde ağır metaller için limitler getirilmiştir.

Tekstil boya operasyonları, organik kimyasal üretimleri, metal sektörü işletmeleri, endüstriyel çamaşırhaneler gibi birçok işletme, atıksu arıtma tesislerinde, ağır metal gideriminden sorumlu haldedir.

Atıksu arıtma tesislerinde çökelme sağlanması için kullanılan klasik flokulant ve koagulant gibi kimyasallar yalnızca askıda katı maddeler ile reaksiyon verdiklerinden, çözünmüş halde bulunabilen ağır metal iyonlarının giderimi için farklı çözümler gerekmektedir. Organik yapıdaki metal çöktürücüler, çözünmüş olan metal iyonlarını, suda çözünemeyen yapılara dönüştürecek şekilde fonksiyon göstermekte, daha sonrasında ise bilinen koagülant ve flokülantlar ile süreç desteklenmekte ve ağır metal giderimi sağlanabilmektedir.

Uçarkim Limited; işletmenize uygun ağır metal çöktürücü türünü, uygulama koşullarını ve uygun kullanım miktarlarını belirlemek için, gerek kendi laboratuvarlarında gerekse tesisinizde jar test uygulamalarını ücretsiz yapmaktadır. Böylece tesisiniz için en doğru ürünleri, en doğru şartlarda ve en uygun kullanım miktarlarında tüketebilir, atıksu arıtma tesisinizden en yüksek verimi alabilirsiniz.

Koku oluşturan en önemli kaynakların başında atıksu arıtma tesisleri gelmektedir. Atıksuyun iletildiği veya toplandığı herhangi bir yerde atıksu ile birlikte gelen organik maddeler ya da kimyasalların biyolojik olarak ayrışması sonucu meydana gelen gazlar, bölgesel kokulara sebep olmaktadır. Atık su arıtma tesislerinden yayılan temel kokulu bileşikler; hidrojen sülfür, metil merkaptan, dimetil sülfat, dimetil sülfit, etil merkaptan, karbon disülfit ve karbonil sülfit gibi kükürt içeren maddelerdir.

Atıksu arıtma ve atıksu toplama sistemlerinde kokuların giderimine ve kontrolüne yönelik uygulanabilecek çok sayıda farklı teknoloji mevcut olup, kimyasal koku giderimi bunlardan biridir.

Koku giderim kimyasalları; kokuyu oluşturan bileşiklerin oluşumunu önleme veya oluştuklarında bu bileşikler ile reaksiyona girerek etkisiz hale getirme prensiplerine dayanarak çalışır. Koku giderim kimyasalları, atıksu içerisindeki hidrojen sülfürün gaz fazına geçişine engel olduğu için, koku problemini ortadan kaldırmanın yanında, metal boru hatlarında da korozyonu engellemenize yardımcı olmuş olur.

Uçarkim Limited, koku problemlerinizin ortadan kaldırılmasında en uygun çözümleri ile sizlerin yanındadır.

Özellikle biyolojik atıksu arıtma tesislerinde köpürme, sıkça karşılaşılan bir sorun olup, köpürmenin çok farklı kök nedenleri olabilmektedir. Atıksuda bulunan yüzey aktif maddeler, polimerik yapılar, arıtma bakterilerinin nutrient yetersizliği durumunda ürettiği bileşikler, aşırı bakteri çoğalması, havalandırma tanklarında anaerobik bölgelerin oluşması gibi bazı sebepler, atıksu arıtma tesislerinde köpürmeye yol açabilmektedir. 

Köpük kesiciler; endüstriyel proseslerde köpük oluşumunu önlemeye veya oluşmuş köpüğü söndürmeye yarayan kimyasallardır. Köpük kesicilerin yağ bazlı, su bazlı veya silikon bazlı olan türleri mevcuttur. Farklı köpük kesiciler, farklı koşullar altında bir diğerinden daha etkili olup, tesisiniz için en etkili çözümün önerilebilmesi için, köpürmenin kök nedeni tespit edilmelidir. 

Uçarkim Limited, size en uygun köpük kesicinin tespiti için testleri gerçekleştirmekte ve optimum çözümleri önermektedir.